pdf郎ai.cdrノぇΑ(钡ノillustrator.coreldraw秨币)
更家[叫叭ゲ郎]爹 [家腹]..................................
ㄏノそ家穦Τ0.5~1mm粇畉ぃ眔癶砯瞶パ............
瞷Τ禣家斗璸祇叫计眎...........
家続ノ禟摸耕ぃ続ノ┪
................
匡拒 [そノ家]..........................................................................
–1000眎600じ(ゾ禣ノ)..................................................
–2000眎1200じ(ゾ禣ノ)...摸崩
.....................
[疭基硑禟] 叫更跋家

更家[叫叭ゲ郎]爹 [家腹]
基叫把σ [硑禟] ⊿称爹盢穦(⊿) 籹
禟[ぃ]禟ゾ禣ノ惠禣ノ